برنامه های تدوين شده
برنامه هاي سنگ نوردی برنامه هاي کوهنوردي حالت
سه ماهه پائیز 1391 سه ماهه پائیز 1391
سه ماهه تابستان 1391 سه ماهه تابستان 1391
سه ماهه بهار 1391 سه ماهه بهار 1391
سه ماهه زمستان 1390 سه ماهه زمستان1390
سه ماهه پائیز 1390 سه ماهه پائیز 1390
سه ماهه تابستان 1390 سه ماهه تابستان 1390
سه ماهه بهار 1390 سه ماهه بهار 1390
سه ماهه زمستان 1389 سه ماهه زمستان 1389
سه ماهه پائیز 1389 سه ماهه پائیز 1389
سه ماهه تابستان 1389 سه ماهه تابستان 1389
سه ماهه بهار 89 سه ماهه بهار 89
سه ماهه زمستان 88 سه ماهه زمستان 88
سه ماهه پائيز 88 سه ماهه پائيز 88
سه ماهه تابستان 88 سه ماهه تابستان 88
سه ماهه بهار 88 سه ماهه بهار 88
سه ماهه زمستان 87 سه ماهه زمستان 87
سه ماهه پائيز 87 سه ماهه پائيز 87
سه ماهه تابستان 87 سه ماهه تابستان 87
سه ماهه بهار 87 سه ماهه بهار 87
سه ماهه زمستان 86 سه ماهه زمستان 86
سه ماهه پائيز 86 سه ماهه پائيز 86
سه ماهه تابستان 86 سه ماهه تابستان 86
سه ماهه بهار 86 سه ماهه بهار 86
سه ماهه زمستان 85 سه ماهه زمستان 85
سه ماهه پائيز 85 سه ماهه پائيز 85
سه ماهه تابستان 85 سه ماهه تابستان 85
سه ماهه بهار 85 سه ماهه بهار 85
سه ماهه زمستان 84 سه ماهه زمستان 84
سه ماهه پاييز 84 سه ماهه پاييز 84
سه ماهه تابستان 84 سه ماهه تابستان 84
سه ماهه بهار 84 سه ماهه بهار 84

آرشيو برنامه هاي اجرا شده

 آدرس: اصفهان- صندوق پستی 1573-81465                          تلفن: 09138787177

 chakadesf@gmail.com