كوهها و ديواره هاي استان اصفهان

 

 الف) كوهها

 كوه هاي استان اصفهان را در يك نگاه كلي مي توان به دو بخش تقسيم كرد: بخشي كه نتيجۀ گسترش زاگرس در استان اصفهان است و بخش ديگري كه قسمتي از رشته كوههاي مركزي ايران به شمار مي رود. بخش اول بيشتر در غرب و جنوب استان واقع است و بخش دوم بيشتر در مركز استان گسترش يافته است.

 بخش اول يعني گسترش زاگرس در اصفهان را نيز مي توان به نوبه خود به دو قسمت تقسيم كرد: يكي پيش روي زاگرس از استان هاي لرستان و چهارمحال و بختياري به داخل استان اصفهان كه نتيجۀ آن كوهستان هاي ونيزان، فردان، شاهان، آخوره، ‌دالان، گلستان، الوند گلپايگان و عربستان يا دره كله است و ديگري پيش روي زاگرس از استان كهكيلويه و بوير احمد به داخل استان اصفهان كه نتيجۀ آن كوهستان هاي دنا، علي جوق و دالان ونك مي باشد.

 بخش دوم يعني كوههاي مركزي ايران در استان اصفهان عمدتاً شامل كوهستان هاي اردهال، كرگز، كركس، دوروچين، مارشنان و ميل مي شود. و اما مهمترين كوههاي معروف نزديك شهر اصفهان عبارت اند از كوه هاي كلاه قاضي و شاهكوه كه جزو رشته كوه ماهدشت محسوب مي شوند و نيز كوه صفه كه بخاطر نزديكي آن به مركز شهر اصفهان پرطرفدارترين، شلوغ ترين و طبيعتاً پرتلفات ترين كوه اصفهان به شمار مي رود.

 

مهمترين كوههاي اصفهان

نام رشته حدود قله هاي مهم قله اصلي ارتفاع

(متر)

مبدأ صعود

قله اصلي

رشته كوه دنا از گردنه ميمند در غرب تا گردنه بيژن در مركز قلل شمالي كل قدويس، كل شيدا، كل بلبل، كل نقره اي كل قدويس 4350 آب ملخ
قلل مركزي لوكره هاي مركزي، جنوبي، كل گردل، موروگل، قاش مستان، برج آسماني و ماش قاش مستان 4450 خفر
قلل جنوبي سيچاني، حوض دال، حرا و كرسمي حوض دال 4350 گردنه بيژن
از گردنه بيژن تا گردنه خطير سوخته در جنوب شرقي مهمترين قلل اين بخش نول، برفكرمو و پازن پير پازن پير 4262 ده شهيد
شاهان كوه بخشي از زاگرس شاهان شاهان 4040 سرداب بالا
كوه فردان بخشي از زاگرس فردان فردان 3945 كمران
كوه دالان بخشي از زاگرس آنالوجه(داراب شاه) و قله دالان داراب شاه 3915 آنالوجه
رشته كوه آخوره بخشي از زاگرس هشتاد، سمبله، ديگوله، سفيدكوه و قبله(افوس) هشتاد 3904 چقيورت
كوهستان كركس بخشي از كوههاي مركزي كركس- كرگز كركس 3895 كشه، طامه، اوره و بيدهند
كوه علي جوق بخشي از زاگرس علي جوق علي جوق 3718 دولت قرين
گلستان كوه بخشي از زاگرس گلستان گلستان 3631 جاده دامنه خوانسار
كوه دالان ونك بخشي از زاگرس دالان ونك دالان ونك 3492 ونك
كوه اردهال بخشي از كوههاي مركزي اردهال، ولي جيا، پلنگابي اردهال 3463 نشلج
كوه مارشنان بخشي از كوههاي مركزي مارشنان مارشنان 3330 زفره
كوه ونيزان بخشي از زاگرس ونيزان ونيزان 3200 دهنو
كوه الوند گلپايگان بخشي از زاگرس الوند الوند 3111 چشمه خضر
كوه عربستان بخشي از كوههاي مركزي دره كله دره كله 3107 حسن رباط
كوه دروچين بخشي از كوههاي مركزي دوروچين (دروچمن) دوروچين 3002 اردستان
رشته كوه ماهدشت بخشي از كوههاي مركزي كلاه قاضي و شاه كوه كلاه قاضي 2534 اصفهان
كوه صفه بخشي از كوههاي مركزي صفه صفه 2232 اصفهان

 

 ب) ديواره ها

 در شهرستان هاي مختلف استان اصفهان مناطق سنگ نوردي طبيعي و ديواره هاي متعددي وجود دارد كه به همت كوهنوردان آن شهرستان ها مسيرهاي متعددي در آنها گشايش يافته است كه در برخي از آن مسيرها حتي مسابقات سنگ نوردي نيز برگزار شده اند. مانند مسير كنار آبشار سميرم و مسير كنار آبشار شالورا. اما معروف ترين مناطق سنگ نوردي، مناطق سنگ نوردي نزديك شهر اصفهان هستند كه عبارت اند از: مناطق سنگ نوردي كوه صفه، شاهكوه، كلاه قاضي و دره موئي.

 در كوه صفه دو ديواره بلند به نام هاي گل زرد و آئينه و دو ديواره كوتاه تر به نام شاه نشين و بوريل وجود دارد.

 در شاهكوه نيز دو ديواره بلند به نام هاي پليس راه و محيط زيست وجود دارد.

 در كلاه قاضي مسيرهاي متعددي در منطقه اي به نام دره شاهين گشايش يافته و نيز تيغه اي كه روبروي ايستگاه پليس راه اصفهان مباركه است و به همين علت نام تيغۀ پليس راه را گرفته است.

 در دره موئي كه در كوههاي نزديك پالايشگاه اصفهان قرار دارد نيز مسيرهاي متعددي عمدتاً توسط سنگ نوردان شاهين شهر اصفهان گشايش يافته است.

 

 كوه صفه               كلاه قاضي                دره شاهيـن     

 

آدرس: اصفهان- صندوق پستی 1573-81465                       تلفن: 09138787177

 info@chakad.net