در حال حاضر گروه کوهنوردي چکاد کوهستا ن در زمينه هاي زير فعاليت مينمايد:

فعاليتها

رديف
کوهنوردی 1
سنگنوردي 2
غارنوردی 3
آموزشي 4
ساير فعاليت ها 5

 

آدرس: اصفهان- صندوق پستی 1573-81465                        تلفن: 09138787177

 info@chakad.net